Цаг үеийн мэдээ

Эрүүл мэндийн даатгал нь 2016 онд батлагдсан хуулиар албан журмын даатгал болон өөрчлөгдөж иргэн-даатгуулагч шимтгэлээ тухайн оноос тасралтгүй төлөхөөр хуульчлагдсан. 

Энэ хүрээнд даатгуулагч танд Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх төлбөрийн хэмжээг танилцуулж байна. 

Таны сурталчилгаа