Монголын Үндэсний музейн Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн дарга И.Будбаяр өнөөдөр Байгалийн түүхийн музейн Захирлаар томилогджээ.

И.Будбаяр нь 2007 оноос эхлэн Монголын Үндэсний музейн эрдэм шинжилгээ судалгаа, хадгалалт, хамгаалалт, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан чиглэлд олон шинэлэг ажлыг зохион байгуулж байжээ.    

Таны сурталчилгаа