Цаг үеийн мэдээ

Иргэн Б нь Д ХХКомпанид үйлчлэгчээр ажиллаж байсан ба тэрээр ажлаасаа халагджээ.

Ажилтан Б өөрийг нь ажлаас халсан тухай Д ХХК-ийн захирлын тушаалыг хууль бус гэж үзэн тус компанид холбогдуулан үйлчлэгчийн ажилдаа эгүүлэн тогтоолгож, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсөө гаргуулахаар шүүхэд хандсан байна.

Шүүх иргэн Б-гийн гаргасан нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн.

Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар ажилтан ажлаас халагдсан ...талаарх ажил олгогчийн шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл түүнийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор урьдчилан шийдвэрлүүлэхээр тухайн байгууллагын хөдөлмөрийн маргаан таслах комисст, ийм комисс тухайн байгууллагад байхгүй бол сум, дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороонд тус тус хандана.

Хэрвээ ажилтан хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс болон сум дүүргийн гурван талт хороонд маргаанаа шийдвэрлүүлэх боломжгүй гэж үзвэл шүүхэд шууд хандаж гомдлоо гаргах эрхтэй. 

Гэвч иргэн Б нь шүүхэд хандахаас өмнө дээрх байгууллагуудад хандаагүй, түүний ажилладаг байгууллагад хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс байгуулагдсан эсэх, сум дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороонд маргаан шийдвэрлүүлэх боломжгүй гэж үзсэн талаараа шүүхэд гаргасан гомдолдоо тусгаагүй байна.

Энэ нь түүнийг урьдчилан шийдвэрлүүлэх журмыг зөрчсөн гэж үзэж шүүх түүний гаргасан нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах үндэслэл болжээ.

Хуульд заасан урьдчилан шийдвэрлүүлэх журам гэдэг нь шүүхэд хандах эрхээ хэрэгжүүлэхээс өмнө тодорхой журам дарааллыг баримтлахыг ойлгоно.

Өөрөөр хэлбэл тухайн шаардлагыг шүүхээс өөр байгууллага, алба тушаалтанд эхлээд гаргаж, тэндээс гарсан шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй бол шүүхэд хандах боломжийг олгосон заалт юм.

Иймд ажилтан ажлаас халагдсан тухай ажил олгогчийн шийдвэрийг буруу гэж үзвэл энэ тухай гомдлыг эхлээд хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрүүлэх байгууллагад хандалгүйгээр шууд шүүхэд гаргах эрхгүй.

Тойм бичсэн: Дорнод аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Г.Уртнасан

Таны сурталчилгаа